Espanyol Catalan

Condicions generals de venda

Textos Legals Versió 2 07-2020

I.- OBJECTIU I FINALITAT

Les presents condicions tenen com a finalitat regular les venda electrònica dels béns oferts per TICNOVA QUALITY TEAM S.L., a través d'Internet i des de les seves pàgines web https://educat.ticnova.es i https://centroseducativos.ticnova.es, d’ara en endavant ticnova.es

Les clàusules que formen aquestes Condicions Generals vinculen a les parts, formant part integrant del contracte de compravenda que es formalitzi a través del procés de contractació que es detalla.

Les presents Condicions Generals s'estableixen d'acord amb la normativa aplicable, i en particular segons el que preveu la Llei 7/98 de 13 d'abril de Condicions Generals de la Contractació, Llei 7/96 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista i Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació, totes elles en relació amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

II.- IDENTIFICACIÓ DE LA EMPRESA OFERENT

Ticnova Quality Team, S.L., amb domicili social al polígon industrial Mas Batlle, C / Ignasi Iglesias 161 de Reus, Tarragona, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al Tom 2414 de Societats, Foli 51, Full T-8145, inscripció 51a, amb CIF nº B-43.067.586 , presta els seus serveis de venda a través del comerç electrònic per Internet a la pàgina web ticnova.es. Les seves adreces de contacte son: comandeseducat@ticnova.org i pedidos@ticnova.org, d’ara en endavant @ticnova.org

III.- CONDICIONS D'ACCÉS DE L'USUARI/CLIENT

L'usuari de la pàgina web ticnova.es tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa, encara que Ticnova Quality Team, S.L. es reserva el dret a restringir l'accés a informació, i ofertes i promocions especials exclusivament als seus clients registrats.

Qualsevol usuari que accedeixi a la pàgina web ticnova.es tindrà dret a registrar-se com client, podent des d'aquest moment acollir-se a les promocions especials, sempre que compleixi amb les específiques condicions de l'oferta.

La informació pública continguda en la pàgina web ticnova.es referida tant a Ticnova Quality Team, S.L. com a les marques, logotips, etc. d'altres empreses, estan protegides per la normativa aplicable de la propietat intel·lectual i industrial, no estant autoritzada la seva còpia, cessió i en definitiva, la seva utilització sense el consentiment exprés del seu titular, aliena a la finalitat de la seva publicació virtual.

El client, amb caràcter previ a la formalització de la compra, haurà de registrar les següents dades, necessaris per a la formalització del contracte de compravenda: nom i cognoms o raó social, DNI / NIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon / fax.

Un cop registrat i complerts els requisits establerts en els paràgrafs anteriors, el client podrà procedir a la formalització del contracte de compravenda sobre el producte escollit en la següent llengua: Català/Castellà.

IV.- PROCÉS D'OFERTA I ACCEPTACIÓ, I INFORMACIÓ SOBRE EL PREU, formes de pagament, LLIURAMENT

En el procés de compra electrònica es seguiran els passos, segons el menú d'opcions consignat en la pàgina web ticnova.es. Fins que la mercaderia objecte d'adquisició hagi sortit dels magatzems de Ticnova Quality Team S.L., el client tindrà ple dret a modificar o cancel·lar la seva comanda. El client podrà informar-se sobre la situació de la seva comanda a través del compte de correu electrònic @ticnova.org o del telèfon d'atenció al client 977 309 182, i si és el cas, procedir a modificar o cancel·lar la seva comanda.

Preus impostos inclosos. Els preus oferts en aquesta pàgina web seran vàlids únicament i exclusivament per a l'adquisició de les cent (100) primeres unitats de cada un dels productes a nivell nacional.

No obstant l'anterior, si des de la data de formalització de la sol·licitud de reserva fins a la data d'adquisició definitiva del producte en l'establiment es produís alguna variació en els impostos aplicables a l'operació, el preu final variarà atenent a la correcta aplicació de els corresponents impostos, càrregues i tributs a la data de l'emissió de factura i d'acord amb les normes legals aplicables.

Els possibles descomptes o regals promocionals seran lliurement establerts per TICNOVA QUALITY TEAM S.L. havent d'estar al que preveu en cada moment a la seva pàgina web.

Producte: Es disposarà d'informació sobre el producte ofert al client: descripció, fotografia.

Acceptació de la comanda: Utilitzada l'opció del menú d'acceptació de la comanda s'entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda obligatori per a les parts.

El compromís de venda adquirit per Ticnova Quality Team S.L. queda supeditat a l'estoc del producte i a la seva disponibilitat fins a esgotar el nombre d'unitats a què està limitada l'oferta o promoció del producte en qüestió, que es troba expressament indicada a la mateixa .

Arxiu del document electrònic en què es formalitzi el contracte: L'arxiu de les comandes i les factures es realitzarà sobre un suport fiable i durador. Per poder accedir a aquests arxius s'ha de dirigir a TICNOVA QUALITY TEAM S.L. a través dels mitjans preestablerts.

Formes de pagament:

- Tarjeta de Crèdit.
- Tarjeta de Dèbit.
- Finançament.

Termini de lliurament: el dia pactat amb el centre educatiu, amb entrega presencial al mateix.

El termini màxim de lliurament del producte serà el pactat amb el centre educatiu. Si transcorregut aquest termini no s'hagués procedit al lliurament del bé adquirit, el consumidor haurà d'emplaçar al venedor perquè compleixi amb la seva obligació en un termini addicional adequat a les circumstàncies, i en cas d'incompliment d'aquest termini addicional, tindrà dret a resoldre el contracte, en aquest cas es procedirà a la restitució de la totalitat de les quantitats abonades, conforme al que expressament estableix l'article 66.bis.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries ".

En rebre el producte, el client haurà de verificar la seva correcció, i per al cas que verifiqués qualsevol error o desperfecte, ho farà constar al correu electrònic @ticnova.org o al telèfon d'atenció al client 977 309 182

V.- GARANTIA DELS PRODUCTES

El client té dret a rebre un bé que sigui conforme amb el contracte de compravenda d'acord amb el que preveu l'R.D.L. 1 / 2.007, de 16 de novembre, de Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (BOE 30/11/07).

En cas que el bé adquirit no sigui conforme, el consumidor tindrà dret:

A optar entre exigir la reparació o la substitució del bé (en ambdós casos gratuïta i a realitzar en termini raonable), llevat que resulti impossible o desproporcionat. L'opció triada serà vinculant per al consumidor des del moment en què la comuniqui al venedor.

Si conclosa la reparació i lliurat el bé, segueix sent no conforme amb el contracte, el comprador pot exigir la substitució del bé o la rebaixa del preu o la resolució del contracte d'acord amb el que preveu la norma. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del bé reparat, el venedor respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació.

Si la substitució no aconseguís posar el bé en conformitat amb el contracte, el comprador pot exigir la reparació del bé, la rebaixa del preu o la resolució del contracte d'acord amb el que preveu la norma.

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció del consumidor quan el consumidor no pogués exigir la reparació o la substitució i en els casos en què aquestes no s'haguessin dut a terme en termini raonable o sense més inconvenients per al consumidor. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d'escassa importància.

En tot cas, el consumidor té dret, d'acord amb la legislació civil, a ser indemnitzat pels danys i perjudicis derivats de la manca de conformitat.

El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament, llevat que es tracti de béns de segona mà i en aquest cas d'un any des del lliurament.

Excepte proves en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del bé o l'índole de la falta de conformitat .

L'acció de reclamació prescriu als tres anys des del lliurament del bé.

El consumidor haurà d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella. Excepte prova en contra, s'entendrà que la comunicació del consumidor ha tingut lloc dins el termini establert.

La reparació i la substitució suspenen el còmput dels terminis per a l'exercici de les accions a què es refereix aquesta Llei.

Quan al consumidor li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva adreçar contra el venedor per la falta de conformitat dels béns amb el contracte de compravenda podrà reclamar directament al productor (fabricant / importador) en els mateixos terminis i condicions.

Per poder fer efectiva la present garantia serà requisit imprescindible la presentació de la corresponent factura de compra.

De conformitat amb el que estableix l'article únic de la Llei 3/2014 de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per R.D.L. 1/2007 de 16 de novembre, defineix:

Concepte general de consumidor i usuari: Als efectes d'aquesta norma i sense perjudici del que disposen expressament els seus llibres tercer i quart, són consumidors o usuaris les persones físiques que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió . Són també consumidors a efectes d'aquesta norma les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que actuïn sense ànim de lucre en un àmbit aliè a una activitat comercial o empresarial.

Concepte d'empresari: Als efectes del que disposa aquesta norma, es considera empresari tota persona física o jurídica, ja sigui privada o pública, que actuï directament a través d'una altra persona en el seu nom o seguint les seves instruccions, amb un propòsit relacionat amb la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.

VI.- DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb el que estableix la Llei 3/2014 de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per R.D.L. 1/2007 de 16 de novembre: El consumidor i usuari disposarà d'un termini de catorze dies naturals, que es computarà des de la recepció del bé objecte del contracte, llevat dels casos exclosos expressament per les disposicions legals o reglamentàries que siguin d'aplicació. Per a això ha de comunicar a TICNOVA QUALITY TEAM S.L. per correu electrònic @ticnova.org. o al telèfon 977 309 182 dins el termini indicat.

Fes clic a aquí per accedir al formulari de desistiment.

El producte ha d'estar en perfecte estat, amb embalatge original, entenent per embalatge original la caixa del producte (sense cops, humitats, trencaments, rascades o escriptura) i amb tots els accessoris (manuals, cables, etc.). Si el producte a retornar no conté tots els productes (accessoris, embalatge original ...) de fàbrica o bé, l'embalatge presentarà signes de deteriorament, el venedor no acceptarà la devolució.

Excepcions del dret de desistiment:

a) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

b) El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

En aquest supòsit el comprador haurà de satisfer les despeses directes de devolució i, si escau, indemnitzar els desperfectes de l'objecte de la compra.

Transcorregut aquest termini, no s'admetrà cap devolució.

VII.- POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT

L'informem que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades als fitxers:

1- [USUARIS WEB / NEWSLETTER] degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de la " Agència Espanyola de Protecció de Dades ", amb el Codi d'inscripció [2151750329] , del qual és responsable TICNOVA QUALITY TEAM, SL [ d'ara en endavant Ticnova] , domiciliada al C / Ignasi Iglesias, 161 Pol. Ind. Mas Batlle 43206 REUS, NIF B43067586, Inscrita al Registre Mercantil de TARRAGONA, Tom 2414 , Foli 51, Full T-8145 Inscripció 51ª, Correu electrònic pd@ticnova.es amb la finalitat de donar-se d'alta al newsletter, per enviar-nostre butlletí diari sobre informació de les nostres ofertes de productes i serveis que siguin del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça pd@ticnova.es indicant en l'assumpte " BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ ", o bé donant-se de baixa en l'opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

Ticnova es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat esmentada anteriorment.

L'Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

El Enviament d'aquest e-mail, implica l' acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d 'accés, rectificación, cancelación i, si escau, de oposició (Drets ARC ), en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida al C / Ignasi Iglesias, 161 Pol. Ind. Mas Batlle 43206 REUS, o mitjançant correu electrònic a pd@ticnova.es i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte " Protecció de dades".

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la web és Ticnova propietari d'aquest domini. L'esmentat domini d'Internet https://centroseducativos.ticnova.es es troba inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a l'apartat habilitat del portal Web.

VIII.- ÀMBIT DE APLICACIÓ

Els preus detallats en aquesta web són exclusivament per la oferta pactada amb el centre educatiu.especific, amb recollida en el mateix.

IX.- LEGISLACIÓ APLICABLE i COMPETÈNCIA

Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per resoldre qualsevol dubte, discrepància o divergència que pogués sorgir en relació amb la interpretació o compliment del present contracte, seran competents els jutjats o tribunals corresponents al domicili del consumidor o usuari, o al lloc de compliment de l'obligació, en el cas que l'adquirent mereixi aquesta consideració i sigui aplicable el que expressament disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. En cas de no ser aplicable l'anteriorment indicada normativa en matèria de consumidors i usuaris, seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Reus (Tarragona).

X.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

Conforme l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, l'informem de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis en línia facilitada per la Comissió Europea, així com de la possibilitat de presentar la seva reclamació a través de la mateixa accedint al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Aquest lloc web pot utilitzar algunes 'cookies' per millorar la seva experiència de navegació. Si us plau, abans de continuar amb la seva navegació pel nostre lloc web, li recomanem que llegeixi la política de cookies

la Politica de Cookies